جدول خدمات

شرحنوع ارائه خدماتمدت همکاریتوضيحات
شرکت کامپیوتری دی - پی - اف - ائی D.P.F.Eخدمات نظافت و پشتیبانی و طبخ غذا ١٣٧٣
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی دوم. سوم وچهارم)خدمات نظافتی و راهبری آبدارخانه ها١٣٧٤ لغايت ١٣٧٨
سازمان اقتصادی کوثر - دفترمرکزی - تهرانخدمات نظافتی، راهبری آبدارخانه و تحصيل دار ١٣٧٦ لغايت ١٣٩٦
وزارت نفتخدمات نظافت و راهبری آبدارخانه، طبخ غذا و نگهداری رستوران١٣٧٨ لغايت ١٣٧٩
ساختمانهای حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت ایرانراهبری آبدارخانه ها١٣٧٨ لغايت ١٣٧٩
ساختمان سوئيس اير شرکت ملی نفت ايران راهبری آبدارخانه ها ١٣٧٨ لغايت ١٣٧٩
باشگاههای شماره يک و دو و سه شرکت ملی نفت ايران خدمات عمومی ورستوران و نگهداری فضای سبز ١٣٧٧ لغايت ١٣٨٠الهيه، ستارخان، شريعتی
فرودگاه بين المللی امام خمينی (ره) تامين نيروی انسانی ١٣٨٠ لغايت ١٣٨٤ سايت - جاده قم
فرودگاه بين المللی امام خمينی (ره)تهیـه، طبـخ و توزیـع غـذا ١٣٨٢لغايت ١٣٨٣ سايت - جاده قم
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو نظافت، آبدارخانه ،‌سانترال ١٣٧٨
شركت بازرگانی نصر بنيادامور خدماتی و دفتری ١٣٨٢ لغايت ١٣٨٤
مركز آمار ايرانماشين نويسی و نامه رسانی ١٣٨٢
سازمان تعاون روستاایی نظافت، آبدارخانه، تحصيل دار ١٣٧٥ لغايت ١٣٧٦
فروشگاه رفاه مرقد امام خمينی (ره) نظافت، انبار داری ١٣٧٥
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران (مجتمع فرهنگی پسيان) نيروي انسانی، نگهبان، نظافت و آبدارخانه ١٣٨٢ لغايت ١٣٨٣
هیئت سه نفری مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار تامین نیروی انسانی. تخصصی و خدماتی١٣٨٢ لغایت ١٣٨٣ تهران و منطقه چابهار
وزارت راه و ترابری تامین نیروی انسانی، تخصصی و مالی ١٣٨٣ لغایت ١٣٨٤ تهران و شهرستانها
شركت سرمایه گذاری سپه (بانك سپه) تامین نیروی خدمات ١٣٩١ لغایت ١٣٩٣
موسسه املاك كوثرتامین نیروی خدمات ١٣٨٩ لغایت ١٣٨٧تهران
شركت ملی ساختمان (مافركو) تامین نیروی انسانی، تخصصی و مالی ٨٤-١٣٨٣
شركت پشتیبانی ساخت و تهیه كالای نفت تهران تأمین نیروی انسانی(حراست، منشی، اپراتور، ماشین نویس، تحصیل دار) و نیروی خدماتی و راهبری آبدارخانه ها١٣٧٩ لغایت ١٣٨٢١٣٨٣ لغایت ١٣٨٤ ساختمان مركزی تهران
شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران تأمین نیروی انسانی (منشی ، ماشین نویس، حسابدار، كارمند دفتری، راننده، بایگان فنی)١٣٧٩ لغایت ١٣٨٢١٣٨٣ لغایت ١٣٨٤ ساختمانهای تهران
شرکـت ملی صادرات گاز ایرانامور تخصصی و كارشناسی در زمینه های فنی، مهندسی، حقوقی، قراردادی، بازرگانی، اداری و مالی١٣٨٢ لغایت ١٣٨٤
شرکـت بیمـه پارسیـان تأمین نیروی پشتیبانی و خدماتی ١٣٨٢ لغایت ١٣٩٢ تهران
شرکت سرمایه گذاری بوعلی تأمین نیروی خدماتـی١٣٨٢ لغایت ١٣٨٤ تهران
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر تأمین نیروی خدماتـی ١٣٨٢ لغایت ١٣٩٦ تهران
شرکـت مدیریت سرمایـه گـذاری پارسیان تأمین نیروی پشتیبانی ٨٩-١٣٨٣
شرکـت خدمات كارشناسی بیمه خودرو پارسیان تأمین نیروی پشتیبانی و خدماتی ٨٩-١٣٨٥
شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)تامین نیروی نگهبانی و خدماتی ٩٦-١٣٨٦
شرکـت بیمه یاری رسان پارسیان تامین نیروی پشتیبانی و كارشناسی ٩٦-١٣٨٧
شرکـت بیمه اتكایی ایرانیانتامین نیروی پشتیبانی ٨٩-١٣٨٧
دانشگاه علمی كاربردی واحد ٥٥ تهران تامین نیروی پشتیبانی ٨٩-١٣٨٨
شركت بیمه نوین تامین پشتیبانی و كارشناسی ١٣٩٦-١٣٩٥